Независим Финансов Одит от Веракрис

Какво представлява независимият финансов/счетоводен одит

Ако трябва да се придържаме към официалното определение за тази услуга, ще цитираме текста от Закона за независимия финансов одит:

„Независимият финансов одит е съвкупност от необходими взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.“

Това ще рече, че съгласно цитирания закон, върху вашата фирма или организация се извършва цялостен оглед с цел установяване на евентуални нередности в годишната отчетност. Този финансов одит се извършва от независимо лице — регистриран одитор (какъвто е Веракрис ООД) — експертен счетоводител, който ще направи оглед върху всички ваши финансови отчети. Независимият финансов одит може да се приема като ревизия или проверка на вашите финансови операции. Регистрираният одитор, който извършва независимия финансов одит, подписва доклади и дава своето експертно мнение относно вашите финансови отчети. Въпросният финансов одитор или одиторско предприятие трябва да бъде член на ИДЕС (Института на дипломираните експерт-счетоводители).

Кой подлежи на Независим финансов одит?

Подлежат на независим финансов одит всички предприятия и дружества, които превишават два или повече от тези критерии:

  1. Средният брой на служителите в предприятието е минимум 50 души.
  2. Нетният размер на приходите е минимум 2,5 милиона лева.
  3. Активите от баланса са минимум 1,5 милиона лева.

Освен при тези условия на задължителен независим финансов одит подлежат и предприятия с командитни и акционерни дружества; предприятия, които предлагат ценни книжа публично; банки; осигурителни и застрахователни дружества; и др.

Конфиденциалност, обективност и отговорност при финансовия одит

Информацията, получена от независимия одит, не се предоставя на трети лица или фирми, които имат интерес или лична изгода от това, освен ако няма изрична молба от предприятието. Този принцип може да бъде нарушен само в случай, в който се установи злоупотреба или престъпление. В такъв случай одиторът решава дали да бъде спазен принципът за конфиденциалност. Обективността от страна на одитора е много важна. Той ще направи цялостен оглед върху финансовите отчети и ще вземе под внимание последователно абсолютно всички аспекти на финансовия отчет, спазвайки нормативните актове и счетоводно законодателство. В този случай отговорностите за експертното мнение и цялостния финансов одит и спазване на конфиденциалност падат върху регистрирания одитор, а за съставянето на изряден и достоверен финансов отчет падат върху обекта на независимия финансов одит.

Всяко дружество, със съгласието на своето ръководство, може да поиска да бъде извършен независим финансов одит за предходната година с цел предоставяне на тази информация пред трети лица.

Експертите по финансови одити от Веракрис ООД са на ваше разположение. Не се колебайте да се свържете с тях на 02 902 3295 или по имейл на office@verakriss.eu.